• U bent hier
 • Home

Asta Advocaten B.V.  Algemene Voorwaarden

 1. Asta Advocaten B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Asta Advocaten B.V. voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten stelt. Asta Advocaten B.V. stelt zich ten doel om de praktijk van advocaat uit te oefenen, een en ander in de ruimste zin.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, onderdelen daarvan en/of aanvullingen van de opdrachtgever aan Asta Advocaten B.V.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan en aanvaard door Asta Advocaten B.V. waarna de overeenkomst (van opdracht) pas tot stand komt. De werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de opdracht(en) vinden plaats onder verantwoordelijkheid van Asta Advocaten B.V. en met nadrukkelijke uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 BW, artikel 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW.
 4. Persoonsgegevens van opdrachtgevers van Asta Advocaten B.V. worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de verstrekte opdracht.
 5. Het staat Asta Advocaten B.V. vrij om bij de uitvoering van verstrekte opdrachten derden in te schakelen. Welke derden worden ingeschakeld, wordt waar mogelijk met opdrachtgever bepaald. Asta Advocaten is bevoegd namens of ten laste van de opdrachtgever aansprakelijkheidsbeperkingen van zodanige derden te aanvaarden. De kosten van de werkzaamheden van deze derden zullen ofwel door deze derden rechtstreeks ofwel via Asta Advocaten B.V. aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 6. De opdrachtgever vrijwaart Asta Advocaten B.V. voor alle aanspraken van derden en in verband daarmee te maken kosten, indien die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 7. Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud ervan geen rechten ontlenen.
 8. Op alle opdrachten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. In geval van wijziging van deze voorwaarden door Asta Advocaten B.V. gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van publicatie op www.asta-advocaten.nl voor alle nieuwe opdrachten.
 9. De kosten van de werkzaamheden zullen op basis van nacalculatie door Asta Advocaten B.V. in rekening worden gebracht op basis van een uurtarief, te verhogen met de BTW. Daarnaast zullen worden doorbelast de door Asta Advocaten B.V. in het kader van de uitvoering van de opdracht te maken kosten, zoals bijv. kosten van een ingeschakelde deurwaarder en in rekening gebracht griffierecht, en evt. kosten van derden.
 10. Het tarief van Asta Advocaten B.V. zal bij opdrachtbevestiging worden bericht. In geval van spoedwerkzaamheden kan een bijzonder tarief in rekening worden gebracht. Naast en over het honorarium brengt Asta Advocaten B.V. de daadwerkelijk gemaakte kosten alsmede 6 % van het in rekening gebrachte honorarium aan algemene kosten aan de opdrachtgever in rekening.
 11. In beginsel zal maandelijks aan opdrachtgever, indien gewenst een gespecificeerde, declaratie worden gestuurd voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Indien de opdrachtgever van mening is dat de declaratie niet op een correcte wijze is vastgesteld, dient de opdrachtgever binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk te reclameren. Na afloop van die termijn wordt de opdrachtgever de juistheid van de declaratie te hebben aanvaard.
 12. Bij gebreke van betaling binnen veertien dagen is de opdrachtgever in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van incasso, met inbegrip van de te dien einde gemaakte integrale advocaatkosten, alsmede de wettelijke (handels) rente, te vergoeden. Asta Advocaten B.V. en de door Asta Advocaten B.V. beheerde Stichting Beheer Derdengelden Asta Advocaten  kan na verkregen goedkeuring van opdrachtgever de voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Asta Advocaten is verschuldigd.
 13. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft Asta Advocaten B.V. naast voornoemde invorderingsmaatregelen het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten. Asta Advocaten B.V. is slechts dan bevoegd van dit opschortingrecht gebruik te maken nadat hij de opdrachtgever daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde korte termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. Asta Advocaten B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.
 14. Asta Advocaten B.V. is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever een voorschot te verlangen. Indien de opdrachtgever nalaat het voorschot te betalen, heeft Asta Advocaten B.V. het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
 15. Alleen betaling door overmaking op een te name van Asta Advocaten B.V. gestelde bankrekening dan wel betaling in contanten  tot het op het moment van betaling in de advocatuur algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de opdrachtgever.
 16. Asta Advocaten B.V. heeft geen Stichting beheer Derdengelden zodat er geen derdengelden kunnen worden ontvangen.
 17. Het dossier wordt gedurende een periode van vijf jaren na het einde van de zaak bewaard en wordt daarna zonder nadere aankondiging vernietigd.
 18. Iedere aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheids­verze­kering van Asta Advocaten B.V. wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van Asta Advocaten B.V. komt. De beroepsaan­sprakelijkheidsverzekering kent een beperking in dekking, onder meer wat betreft de hoogte van de schade(s) en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar. Op aanvraag zal Asta Advocaten B.V. informatie over de polis aan de opdrachtgever verstrekken.
 19. Bij de inschakeling van derden kan Asta Advocaten B.V. behoudens eigen tekortkomingen - waarvoor het gestelde in 5 en 20 geldt – door de opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen van die derde. Wanneer de opdrachtgever de derde rechtstreeks aanspreekt, vrijwaart de opdrachtgever Asta Advocaten B.V. voor elke aanspraak van de derde in verband met die aansprakelijkstelling alsmede alle daarmee verbandhoudende kosten voor Asta Advocaten B.V.
 20. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens Asta Advocaten B.V. in verband met de verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.
 21. De in deze algemene voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsbeperking en uitsluitingen, vervaltermijn en vrijwaringen gelden tevens voor alle buitencontractuele aanspraken van de opdrachtgever jegens Asta Advocaten B.V., in zoverre deze verband houden met de uitvoering van een opdracht door Asta Advocaten B.V.
 22. Op de rechtsverhouding tussen de behandelend advocaat dan wel de aan de kostenmaatschap verbonden advocaten en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement Noord-Holland is exclusief bevoegd van enig geschil tussen een behandelend advocaat en de opdrachtgever kennis te nemen
 23. Een van de voorwaarden afwijkend beding is uitsluitend geldig, voor zover dat schriftelijk en uitdrukkelijk door Asta Advocaten B.V. is aanvaard.

Algemene Voorwaarden d.d. augustus 2015

Wat zoek je?

Zoeken

Contact

Praesent vitae adipiscing nunc

Aandachtsgebied

Rechtsgebied