Familierecht - Echtscheiding

(Echt)scheiding op gemeenschappelijk verzoek
De eerste stappen zetten bij een scheiding is altijd moeilijk. Het is nogal wat om verder te gaan zonder echtgenoot of partner. Voor iedereen is scheiden anders. Scheiden brengt voor iedereen in ieder geval veel veranderingen met zich mee. Er zijn afspraken nodig om de relatie zo goed mogelijk te beëindigen en om een nieuwe toekomst/situatie te creëren.

Als duidelijk is dat de stap gezet gaat worden is het goed wanneer u daar met elkaar over kunt praten. Zolang u  ‘on speaking terms' bent en blijft kunt u in overleg en in goede harmonie veel bereiken als u uit elkaar gaat. Het uitstellen van de stap om te beginnen kan de onderlinge verhoudingen moeilijker maken.

U  heeft de mogelijkheid om te kiezen voor een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek of op eenzijdig verzoek tot echtscheiding laten indienen als u getrouwd bent.

Als partner in een partnerschap is er een vergelijkbare keuze. De regels voor beëindiging van een partnerschap zijn gelijk aan die van de beëindiging van een huwelijk.

Als samenwonende heeft u de mogelijkheid om onderling afspraken te maken die nodig zijn in verband met de scheiding. Indien dat onmogelijk blijkt te zijn dan kan de rechter gevraagd worden om beslissingen te nemen.

Voordelen van scheiden in goed overleg  (bemiddeling) 
In goed overleg uit elkaar gaan heeft veel voordelen. U kunt in goed overleg scheiden door middel van een gezamenlijke advocaat. U kunt ook in overleg de scheiding regelen als u ieder apart een advocaat benadert en overleg voert via uw “eigen” advocaat.

Ik kan en zal u begeleiden bij het maken van afspraken over minderjarige kinderen (als die er zijn), wie waar gaat wonen, of er sprake is van gezamenlijk geld, goederen etc. en of er tussen u verdeeld of verrekend moet worden volgens schriftelijke afspraken die u maakte. Dit laatste is het geval als u vóór u ging trouwen, samenwonen of een partnerschap aanging of tijdens de periode dat de relatie duurde. Er wordt ook bekeken of één van u aanspraak kan maken op alimentatie. Tevens wordt bekeken of er pensioenaanspraken zijn opgebouwd en of die verevend moeten worden of dat u daar afstand van doet.

Als u afspraken in het kader van de (echt)scheiding in overleg kunt maken, dan kan de rechtbank die afspraken in de uitspraak opnemen.

Wanneer één of meer kinderen zijn, dan is zeker het belangrijk om als ouders spanningen zo veel mogelijk te voorkomen. Spanningen zijn belastend voor de kinderen. Kinderen kunnen soms zelfs het gevoel krijgen dat zij moeten kiezen. Dit dienen de ouders en alle betrokkenen zoveel mogelijk te voorkomen. Doet zich toch een situatie voor dat een kind zich betrokken voelt, dan is het belangrijk om dat aan te pakken en om het zo goed mogelijk weg te nemen. Hoe minder spanningen des te meer mogelijkheden en ruimte u onderling heeft en is er voor kinderen om in harmonie een goed contact met u elkaar te hebben en houden. Voor ouders en kinderen is het heel belangrijk dat de ouders met elkaar in goed overleg en in harmonie beslissingen kunnen blijven nemen en of kunnen gaan nemen voor en over hun kinderen. Als ouders kunt u dan ook het ouderschapsplan opmaken dat nodig is om met het verzoek tot (echt)scheiding in te dienen.

In goed overleg afspraken met elkaar maken en uit elkaar gaan met één advocaat, die voor u gezamenlijk bemiddelt, kan als voordeel hebben dat u slechts voor één advocaat de kosten voor rechtsbijstand betaalt, in plaats van twee aparte advocaten.

Als u overleg wilt maar liever apart door een advocaat van uw keuze wordt bijgestaan dan is dat ook mogelijk. Via de advocaten kan dan overleg plaatsvinden over de afspraken die gemaakt worden. U hebt dan ieder apart de kosten van de advocaat van uw keuze. De totale kosten kunnen dan hoger zijn. De kosten van rechtsbijstand komen voor rekening van de partij die de betreffende advocaat benadert voor rechtsbijstand, tenzij u onderling afspreekt dat u de kosten gezamenlijk draagt of naar rato van uw inkomen.

Een (echt)scheidingsprocedure verloopt via verschillende vastgelegde procedurele regels en stappen. De tijd tussen de procedurele stappen kunt u beperken als u dat allebei wilt. Ingeval u niet in goed overleg uit elkaar kunt gaan dan duurt de procedure tot echtscheiding bij de rechtbank vaak langer. Alle wettelijke termijnen moeten dan in acht genomen worden. Ook is het mogelijk dat één van de advocaten uitstel vraagt voor het indienen van stukken bij de rechtbank. De procedure kan ook nog langer duren omdat er één of meer keer uitstel wordt gevraagd.

Wat kan de (echt)scheidingsadvocaat voor u betekenen?
Een (echt)scheidingsadvocaat staat u bij met in de keuzes door de mogelijkheden die er zijn met u door te nemen. Als u de hulp inschakelt van Mr. E. Jense bespreekt zij eerst met u uw persoonlijke situatie, uw wensen en de mogelijkheden die er juridisch zijn in een echtscheidingsprocedure. Aan de hand van uw situatie en uw wensen en de juridische mogelijkheden en gevolgen die er zijn te verwachten, is het aan u om de keuze te maken.

Mocht u besluiten om de echtscheiding zoveel mogelijk in harmonie te regelen en afspraken te maken dan is het van belang om die afspraken schriftelijk vast te leggen. De gemaakte afspraken kunnen dan worden vastgelegd in een convenant. Het convenant kan door de rechtbank worden bekrachtigd of opgenomen nomen worden in een uitspraak. Vervolgens kan de procedure dan bij de Rechtbank worden afgewikkeld zonder dat u als partij(en) ter zitting hoeft te verschijnen.  

Is het onmogelijk om in overleg afspraken te maken over alle kwesties die van belang zijn dan worden die kwesties ter beoordeling aan de rechter voorgelegd. De rechterbank moet dan een uitspraak over de kwesties waarover een verschil van mening is. Die procedure duurt langer dan 3-6 maanden.

Hoe groter de verschillen van mening en of hoe meer emoties meespelen, hoe moelijker het is om overeenstemming te krijgen over de gevolgen van de beëindiging van de relatie en of hoe er in redelijkheid naar een nieuwe situatie gewerkt kan worden, hoe langer de procedure kan duren.

Voor echtgenoten en partner begint een procedure met een verzoekschrift tot (echt)scheiding. Het verzoekschrift wordt bij de rechtbank ingediend. In het verzoekschrift wordt de rechtbank verzocht om de (echt)scheiding uit te spreken en kunnen nevenvoorzieningen worden gevraagd. Nevenvoorzieningen die gevraagd kunnen worden zijn onder andere; voorzieningen voor kinderen - zoals een voorziening over het gezag, de vaststelling van het hoofdverblijf van de kinderen- ook eventuele alimentatieverzoeken en of een verzoek tot het voorlopig voortgezet gebruik van een gezamenlijk woning.

Tijdens de procedure kan de rechter beslissen dat het verzoek tot (echt)scheiding met eventueel een aantal nevenvoorzieningen eerst wordt behandeld en dat de andere verzoeken in een aparte procedure worden behandeld. De rechter kan bepalen dat de gevraagde (echt)scheiding wordt behandeld, en één of meer nevenvoorzieningen en dat er bepaalde nevenvoorzieningen worden afgesplitst en in een aparte procedure worden behandeld.

Een verschil van mening over de verdeling van de gemeenschap van goederen of de afwikkeling van een akte huwelijksvoorwaarden / - partnerschap of een samenlevingscontract is vaak voor de rechtbank reden om de verdelingskwestie af te splitsen. In de aparte procedure behandelt de rechtbank de verdeling (van de gemeenschap van goederen of de afwikkeling en uitvoering van de akte huwelijkse voorwaarden, partnerschap en of samenlevingsovereenkomst) dan op een latere datum en een nieuwe zitting.

 
Wijziging in een ouderschapsplan na echtscheiding of na verbreking samenwoning en of beëindiging partnerschap.

 
Tijdens de echtscheiding, de verbreking van een samenwoning en of bij beëindiging van het partnerschap wordt altijd een ouderschapsplan gemaakt. De afspraken die dan worden gemaakt zijn op dat moment de afspraken die het beste lijken.  

 
Na de (echt)scheiding kan het nodig zijn om nieuwe afspraken te maken, omdat de omstandigheden veranderen of er onvoorziene situaties zijn.     

 
Als jij als ouder gezamenlijk gezag hebt over jouw kind(eren) dan heb je de toestemming nodig van de andere ouder voor een wijziging  in het ouderschapsplan o.a. wat betreft de hoofdverblijfplaats en of de omgangsregeling.

 
Ouders die het niet met elkaar eens worden over een wijziging kunnen via een advocaat de rechter vragen om een uitspraak te doen.

 
Indien een rechter moet beslissen over een verschil van mening wat betreft een wijziging van  het ouderschapsplan bijvoorbeeld  een wijziging in het hoofdverblijf of een wijziging van de omgangsregeling dan bekijkt een rechter alle omstandigheden die bepalend kunnen zijn en weegt de rechter de belangen af van alle betrokkenen. De belangen van jouw kind(eren) worden als uitgangspunt genomen. Van belang is o.a. :

– de handhaving van de rechten van de andere ouder en jouw kind(eren) op contact;

 
– de regelmaat en wijze van de omgang tussen jouw kind(eren) en de andere ouder voor en na de wijziging;

 
– de wijze waarop jullie als ouders onderling communiceren en met elkaar overleggen;

 
– de verdeling van de zorg- opvoedingstaken en de continuïteit daarvan;

 
– de noodzaak voor de wijziging;
–het recht en belang van de ouder die de wijzing verzoekt en de mogelijkheid om zijn of haar leven opnieuw in te richten;

 
– de wijze waarop de wijziging is voorbereid;
– het aanbod en de voorstellen van de ouder om de gevolgen van de wijziging voor jouw kind(eren) en de andere ouder te compenseren;
– de eventuele kosten van de wijziging bijv. wat betreft de uitvoering van de omgangsregeling;

 
– de leeftijd van jouw kind(eren), de mening van jouw kind(eren) vanaf de leeftijd van 12 jaar en de wijze en gehechtheid van jouw kind(eren) met de omgeving, sociale leven etc.;

 
De wettelijke bepaling die van toepassing is, staat in het Burgerlijk Wetboek ( BW) artikel 1:253a. Het artikel 1:253a lid 1 en lid 2 van het BW luidt:

 
1. Ingeval van gezamenlijke uitoefening van het gezag kunnen geschillen hieromtrent op verzoek van de ouders of van een van hen aan de rechtbank worden voorgelegd. De rechtbank neemt een zodanige beslissing als haar in het belang van het kind wenselijk voorkomt.

 
2. De rechtbank kan eveneens op verzoek van de ouders of een van hen een regeling vaststellen inzake de uitoefening van het ouderlijk gezag. Deze regeling kan omvatten:

 
a. een toedeling aan ieder der ouders van de zorg- en opvoedingstaken, alsmede en uitsluitend indien het belang van het kind dit vereist, een tijdelijk verbod aan een ouder om met het kind contact te hebben;

 
b. de beslissing bij welke ouder het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft;

 
c. de wijze waarop informatie omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van het kind wordt verschaft aan de ouder bij wie het kind niet zijn hoofdverblijfplaats heeft dan wel de wijze waarop deze ouder wordt geraadpleegd;

 
d. de wijze waarop informatie door derden overeenkomstig artikel 377c, eerste en tweede lid, wordt verschaft.

 
Als jij als ouders ernstig verdeeld bent over het belang van jouw kind(eren), dan kan de rechter de Raad voor de Kinderbescherming vragen om een rapportage op te maken of de rechter benoemt een bijzonder curator. Die krijgt dan de opdracht van de rechter om onderzoek te doen en een verslag te maken van de gesprekken met beide ouder(s),  eventuele nieuwe partner(s), eventuele grootouder(s), school, en of andere derden die een rol spelen in de zorg-, opvang- en opvoedingstaken van jouw kind(eren). Het kan ook zijn dat er een huisbezoek wordt gedaan. Als het verslag klaar is dan kun jij als ouders een reactie (laten) geven op het verslag. Dat kan schriftelijk of tijdens een zitting. De rechter doet daarna uitspraak. 


 
Rechtsgebied Familierecht, onderdelen:

Echtscheiding

Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek, Bemiddeling

Echtscheiding eenzijdig verzoek

 

Alimentatieprocedure
Omgangskwestie met kinderen
Gezagswijziging
VerdelingskwestieGemeenschap van goederen
Afwikkeling van een akte huwelijksvoorwaarden, partnerschap en of samenlevingsconvenant
Erkenningsprocedure en ontkenningsprocedure
Naamswijziging
Maatregelen van kinderbescherming

OTS ondertoezichtstelling van een minderjarige

UHP Uithuisplaatsing van een minderjarige

 

Mr. Jense kan u in een vroeg stadium adviseren, bijstaan wat u veel onzekerheden bespaart. Blijf niet met dit soort vragen zitten, maar bel en vraag haar advies.

 

Asta Advocaten ook voor Amsterdam, Beverwijk, Heemskerk, Krommenie, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Wormer, Wormerveer, Zaandam, Zaanstad. Op 5 min. v.a. ring Amsterdam  

Aandachtsgebied

Rechtsgebied

Wat zoek je?

Zoeken

Contact

Praesent vitae adipiscing nunc